Visie en identiteit

Wij zijn een openbare school. We  willen u graag vertellen wat dit voor ons betekent:

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

De kernwaarden van het openbaar onderwijs:

  •         Iedereen welkom
  •         Iedereen benoembaar
  •         Wederzijds respect
  •         Waarden en normen
  •         Van en voor de samenleving
  •         Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.

Het kind centraal!

In het hart staan de kinderen, het kind staat centraal! We leveren een sterke bijdrage aan de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. En de leerlingen zijn welkom, ongeacht afkomst, ras, levensbeschouwelijke, religieuze of politieke overtuiging. We voelen ons rijk met zoveel verscheidenheid. We zijn een openbare school, we hebben respect voor elkaar.

Wij zijn een Vreedzame school!

Wij zijn een leefgemeenschap en een oefenplaats om te leren samenleven en samenwerken. Het verwoorden van meningen, het luisteren naar elkaar, het in overleg beslissingen nemen, zorgen ervoor dat kinderen een goed gevoel van gelijkwaardigheid en medeverantwoordelijkheid ervaren.

Met de Vreedzame school willen we de kinderen sociale competenties leren en een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren.

We zijn een drietalige school!

We hebben de ambitie om een drietalige school te worden, met in álle groepen aandacht voor de talen Nederlands, Fries en Engels! We willen de leerlingen omringen met een rijke drietalige omgeving.

Ieder kind heeft een talent!

We willen leerlingen uitdagen in een inspirerende leeromgeving en de kinderen kansen bieden om aan hun talenten te werken. Dit doen we door uitdagende onderwijsmethoden, maar ook tijdens talentenmiddagen. We zien mogelijkheden voor wetenschap en techniek, creativiteit,

Open communicatie!

De school staat midden in de samenleving, we zijn met de ouders actief bij schoolse en buitenschoolse activiteiten. We hebben een sterke achterban van betrokken en ondersteunende ouders. We vinden een open en goed contact met de ouders belangrijk.

We hebben de ambitie het educatieve partnerschap te versterken!

Inspirerende didactiek!

Het onderwijs is enorm in beweging. We gaan stap voor stap verschillende werkvormen introduceren. Coöperatieve werkvormen en aandacht voor het ontdekkend en onderzoekend leren. Zodat de leerlingen voorbereid zijn op de toekomst. De school wil ruim van opzet zijn, met veel leer- en speluitdagingen. Met werkplekken waar zelfstandig maar ook samengewerkt kan worden.

Ook het buitenterrein moet speluitdagingen bieden.

Digitale leeromgeving

We willen gebruik maken van diverse digitale hulpmiddelen. Dit moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn. De school moet op dit gebied goed uitgerust zijn.

 

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en - constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

Samenwerking en communicatie

• Kennisconstructie

• ICT gebruik

• Probleemoplossend denken en creativiteit

• Planmatig werken

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.