Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De prof Casimirschool in Kollum heeft een medezeggenschapsraad (MR) . Vanuit de school zitten er drie ouders in de MR (de oudergeleding) en twee teamleden (de personeelsgeleding). In totaal zitten er dus altijd 5 personen in de MR.  MR-leden worden gekozen door de ouders van de school. Dit gebeurt doorgaans tijdens de gecombineerde jaarvergadering van de MR en de OR in november.

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, de schooltijden, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de samenwerking in een kindcentrum of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.